Code goed houderschap

Het Platform voor de Kleinschalige Schapen-en Geitenhouders heeft i.s.m. de Vereniging van Speciale Schapenrassen de Code Goed Houderschap opgesteld.

Dit is gedaan omdat de houders van landbouwhuisdieren vanuit de samenleving in toenemende mate wordenaangesproken op hun verantwoordelijkheden voor volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu. Het op de juiste wijze omgaan met al deze verantwoordelijkheden is samen te vatten onder de noemer 'Goed Houderschap'. Deze Code is een puntsgewijze 'goede praktijk'-lijst en geeft daarmee aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten te borgen. Daarmee kan de code als leidraad dienen voor de beginnende schapen-of geitenhouder.

Klik hier om de volledige Code Goed Houderschap te kunnen inzien.